BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé (1940)

BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé (1940)

251/1755